Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych i Gimnazjum w Giraltovcach rozpoczęła się w 2003 r. Od tej pory, szkoły wspólnie zrealizowały dwa duże projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (Euroregion Karpacki) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, były to: "Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa – budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności" oraz „Wykorzystać szansę wspólnego sąsiedztwa”. Obecny projekt stanowi kontynuację i uzupełnienie wcześniejszych, których wspólnym celem jest promocja pogranicza i podtrzymywanie wspólnych relacji polsko - słowackich.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

CELE PROJEKTU

Cel ogólny

 

Głównym celem mikroprojektu jest poszerzenie współpracy między ZSL w Ustrzykach Dolnych a Gimnazjum w Giraltovcach w zakresie ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza poprzez edukację regionalną. Cel realizowany będzie poprzez wspólne (polsko-słowackie) przygotowanie mikroprojektu i jego wspólna realizacja na terenie obu państw (Polski i Słowacji). Współpraca pomiędzy państwami jest konieczna do realizacji celu szczegółowego programu: "Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców" ponieważ, przez wspólną edukację, wspólne działania i wspólną promocję młodzież, a następnie mieszkańcy pogranicza poznają ogromny, przyrodniczo-kulturowy potencjał Karpat na terenie pogranicza i konieczność zachowania tego dziedzictwa, jak również zrozumieją potrzebę współpracy między państwami w tym zakresie.

 

Cele szczegółowe

 

1. Wzmocnienie kontaktów transgranicznych między partnerami mikroprojektu oraz społecznością lokalną po obu stronach granicy. Cel osiągnięty będzie dzięki działaniom zaplanowanym w mikroprojekcie - poprzez nabycie wiedzy na zajęciach, a następnie wspólna praca nad zadaniami pomoże nawiązać nowe znajomości wśród młodzieży obu szkół, zbudować wzajemne zaufanie i rozwinąć komunikację międzykulturową, które wpłyną na wzmocnienie tożsamości europejskiej oraz potrzeby tolerancji i wzajemnej współpracy. Edukacja młodych i promowanie współpracy (m. in podczas Pikniku" Ponad granicami") pomoże w integracji społeczności lokalnej mieszkającej po obu stronach granicy.

 

2. Promowanie dziedzictwa przyrodniczego kulturowego obszaru przygranicznego wśród młodzieży i lokalnej społeczności na terenie Polski i Słowacji. Cel realizowany poprzez przybliżenie młodzieży elementów wspólnej historii, kultury i przyrody, poznanie ważnych miejsc pogranicza, a następnie zaangażowanie ich i udział w promocji (przygotowanie publikacji, udział w grach edukacyjnych, czy Pikniku Ponad Granicami), skierowanej do szerszej grupy odbiorców, która w przyszłości będzie mogła podjąć różne rodzaje współpracy transgranicznej.

 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU:

Bezpośrednimi beneficjentami mikroprojektu będą uczniowie (w wieku 16-19 lat) i nauczyciele ZSL w Ustrzykach Dolnych i Gimnazjum w Giraltovcach (70 uczniów i 7 nauczycieli), którzy poszerzą wiedzę z zakresu historii i kultury pogranicza polsko - słowackiego, nabędą nowe umiejętności, nauczą się współpracy, czy komunikacji międzykulturowej, zobaczą nowe miejsca. Będą oni rekrutowani na zasadzie dobrowolności, z zachowaniem zasady równości płci - liczba dziewczyn i chłopców będzie porównywalna. Szerszym oddziaływaniem będą objęci nauczyciele lokalnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce i na Słowacji, uczniowie tych szkół, a w konsekwencji mieszkańcy terenów przygranicznych - oni również będą mieli okazję poznać związki historyczno-kulturowe pomiędzy Polską i Słowacją. Oddziaływaniem pośrednim będą również objęte inne osoby związane z regionem pogranicza polsko - słowackiego i mieszkający poza nim, którzy wiedzę na temat kultury i przyrody tych terenów będą czerpać ze strony internetowej, na której zamieszczone będą wszystkie produkty powstałe w związku z realizacja mikroprojektu, jak również efekty pracy (bogate materiały) dwóch wcześniejszych projektów. W dalszej perspektywie korzyść mogą również odnieść mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze po obu stronach granicy związani z ruchem turystycznym (hotelarze, gastronomia, serwisy usługowe itp), ponieważ nawiązywanie relacji transgranicznych i znajomość kraju sąsiada motywuje ludzi do poznawania tych miejsc.

 

ZADANIA PROJEKTU:

 

  1. Warsztaty i zajęcia terenowe „Historia, geografia i kultura pogranicza” – nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności związanych z kultura, historią i geografią pogranicza polsko –słowackiego, która będzie wykorzystana w kolejnych etapach projektu do przygotowywaniu publikacji „Materiały dydaktyczne do karpackiej edukacji regionalnej”.

  2. Piknik ponad granicami - przedstawienie wstępnych efektów pracy uczniów i nauczycieli, koncert szkolnego zespołu polsko-słowackiego połączony z tańcem. Edukacja transgraniczna uczniów innych szkół poprzez testowanie i opiniowanie wstępnie przygotowanych ćwiczeń i materiałów.

  3. Konferencja - podsumowanie projektu i przedstawienia efektów współpracy ZSL w Ustrzykach Dolnych i Gimnazjum w Giraltovcach. Podczas spotkania odbędzie się promocja publikacji „Materiały dydaktyczne do karpackiej edukacji regionalnej” opracowanej  przez uczestników projektu, degustacja potraw karpackich oraz koncert polsko-słowackiego zespołu szkolnego. Podsumowaniem konferencji będzie również wypracowanie wniosków, które posłużą do dalszej współpracy

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com